Conferinţa Internaţională LMA

Local, internaţional, global: traducătorul, interpretul de conferinţă și dialogul limbilor în era digitală

Ediţia a-XVIII-a

Home

Overview


Prezentare generală


The Department of Applied Modern Languages and The Centre for Language Industries invite you to participate in the Department’s annual conference on translation, terminology and conference interpreting, to be held Friday, 19th October 2018. Integrating the activity of the European MA degree courses in Translatology-Terminology and in Conference Interpreting, this edition (the 13th) is devoted to reflections on Local, International, Global: The Translator, the Interpreter and the Conversation of Languages in the Digital Age.

Typically attracting considerable national and overseas participation, the annual DLMA conference seeks to set the tone for a series of productive, vivid debates on a wide array of themes benefiting teaching staff, BAs and MAs, researchers and professionals in the field alike. This is particularly so in the context of the new geopolitical, social, economic, financial, cultural and linguistic challenges of the digital age.

As well as conventional panels covering an array of established general and specialised translation, terminology and conference interpreting areas, the event will feature the following series of workshops:
 • The status of professional translators and interpreters; the status of the profession within the framework of the European Union.
 • The pedagogies of translation and interpretation: the training of professional translators and interpreters; academic qualifications; accreditation and professional certification.
 • The translation – interpretation market and its demands: adjustment mechanisms; the role of the professional translator; the service provider –client relationship; adapting to the global market fluctuations; case studies.
 • Professional translation and interpretation and the new technologies: the electronic setting and its challenges; electronic assistive tools; virtual translation and interpretation communities.
 • The scholarship of translation and interpretation: scientific reserach and the academic venue; new theories and principles; current trends in literary and specialised translation.
 • The politics and ideologies of translation and Interpretation: visibility; policies; ideologies; sociality; professional associations; forums; networks; regulation.
To mark the centennial jubilee of Greater Romania, to the thematic areas above adds a special panel devoted to the appraisal of Romanian as language of translation and interpretation. The panel is aimed at debates on the status of Romanian within multilingual Europe; Romanian and its linguistic makeup: permeability; retractility; dynamism; current tendencies and linguistic policies.

Talks and debates will be held in Romanian, English, French, German, Italian, and Spanish. Simultaneous interpretation will be provided by graduates of and MA candidates in the European course degree in conference interpreting.

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi Centrul pentru Industriile Limbii din cadrul Facultăţii de Litere a Universității Babeş-Bolyai vă invită să participaţi, în data de 19 octombrie 2018, la conferinţa internaţională anuală dedicată profesiilor traducerii, terminologiei şi interpretării de conferinţă, Local, internațional, global: traducătorul, interpretul de conferință și dialogul limbilor în era digitală, eveniment care integrează activitatea masteratelor europene de Traductologie-Terminologie (METT) şi de Interpretare de Conferinţă (MEIC).

Bucurându-se de anvergură națională și internațională, conferința anuală DLMA, aflată la cea de-a XVIII-a ediție, se constituie într-un forum de prelegeri și dezbateri pe marginea unor teme de interes major pentru cadrele didactice, cercetătorii, specialiștii, masteranzii și studenții din domeniu, în contextul provocărilor de ordin geopolitic, social, economic, financiar, cultural și lingvistic ale erei globale digitale.

Propunând, pe lângă secțiunile devenite tradiţionale, o tematică amplă și variată, vizând o diversitate de aspecte ale traducerii generale şi specializate, terminologiei și interpretării de conferinţă, manifestarea va găzdui următoarele ateliere:
 • statutul traducătorului și interpretului profesionist în Uniunea Europeană;
 • pedagogia traducerii și interpretării: formarea profesională; calificările academice; acreditările profesionale;
 • piața muncii, meandrele și exigențele acesteia: piața traducerilor și a interpretării de conferință – mecanisme de reglare; locul și rolul profesionistului; relația furnizor de servicii - client; adaptarea la tendințele pieței globale; studii de caz;
 • tehnologizarea profesiilor: noile tehnologii, mediul electronic, beneficiile și provocările acestora; instrumentele electronice în sprijinul profesionistului; outsourcing și comunitățile virtuale;
 • scolastica traducerii și interpretării: cercetarea științifică și mediul academic: noi teorii și principii; tendințe actuale în traducerea literară și traducerile specializate;
 • politici și ideologii ale traducerii și interpretării: vizibilitatea, politizarea, ideologizarea și socializarea traducerilor; forumuri, asociații, rețele, reglementări profesionale.
Acestor propuneri tematice li se alătură, în anul Centenarului Marii Uniri, o secțiune specială dedicată limbii române ca limbă a traducerii și interpretării, în cadrul căreia vor putea fi dezbătute aspecte referitoare la actualitatea românească, precum: limba română în contextul celorlalte limbi de lucru ale Uniunii Europene; limba română și evoluțiile ei: influențe; potențialități lingvistice; permeabilitate, retractilitate, dinamism lingvistic; standarde, norme, tendințe și politici lingvistice actuale.

Intervențiile şi dezbaterile se vor desfășura în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, interpretarea simultană fiind asigurată de către absolvenții şi studenții Masteratului European de Interpretare de Conferinţă.